Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim VIEVE s.r.o., M.R:Štefánika 2469/14, 98401 Lučenec, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti P69176134301, IČO:53667573, IČ DPH: SK2121462134 („predávajúci“) zapísaný na Okresnom súde v Banskej Bystrici oddiel Sro vložka  číslo: 40958/S, rozhodnutie Banskobystrického SK č.09438/2021/ODDZ-5 dňa 4.10.2021 a kupujúcim, ktorej predmetomje kúpa a predaj tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho.

Internetový výdaj zdravotníckych pomôcok v našom e-shope zabezpečuje farmacceutická laborantka Láslopová Viera, ktorá je odborným garantom.

 

 

 

Kontaktné údaje:

e-mail: sante@zdravotnickepomockysante.sk

tel: 0905904815

adresa prevádzky: Zdravotnícke pomôcky Santé, Partizánska 2, 98401 Lučenec

číslo účtu: 4028989808/7500

IBAN: SK92 7500 0000 0040 2898 9808

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu dáva svoj súhlas

s týmito obchodnými podmienkami a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na spomínanej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatvorení kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem

 • zaslaním e-mailovej objednávky kupujúceho predávajúcemu

 • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu

 • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke

Po prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie označené ako „spracovaná objednávka“ o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky.

 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • potvrdiť v dodacom liste prevzatí tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby

 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

 • prevziať objednávku alebo zakúpený tovar

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvalite, termíne, množstve a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne, kvalite a zabaliť ho spôsobom vhodným na jeho ochranu

 • odovzdať kupujúcemu spolu z tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku alebo skrátený návod v slovenskom jazyku z ktorého je jasné jeho použitie a nastavenie, záručný list, dodací list a daňový doklad

 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej Republiky

Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

 1. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených obrázkov, fotografií, katalógov, vzorov, popisov, vzorkovníkov a typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúcemu splniť a tovar dodať v lehote najneskôr do 5 pracovných dní.

Objednávky a tovar skladom sa spravidla expeduje na druhý deň po prijatí objednávky, poštou alebo kuriérom

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany dodávateľa alebo výrobcu , predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu dodania tovaru a to aj opakovane, n o čom je kupujúci telefonicky oboznámený predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa kedy bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Rozmery, váha, objem a iné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, obrázkoch, fotografiách, popisoch a iných písomnostiach umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho môžu byť ilustračného charakteru a môžu byť aj rozdielne a závislé od výrobcu

sú orientačnými údajmi. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým údajom prezentovaných v príslušných názvoch a v menovite porovnateľných tovarových položkách.

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v obale. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam (škodový protokol). Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie závady tovaru formou zľavy na tovar alebo v prípade neodstrániteľnej závady tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 10 dní od potvrdenia termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

 

Poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka je platné len pre doručenie na území Slovenske Republiky, pre iné štáty sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení ceny so zákazníkom.

 

 1. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v sídle predajne, dobierkou prostredníctvom kuriéra alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 1. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje je povinný chrániť pred zneužitím.

Ak je kupujúci nepodnikateľ je potrebné, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska aj PSČ, adresu dodania (ak je iná ako adresa trvalého bydliska) číslo telefónu a e-mailovu adresu.

Ak je kupujúci právnická osoba (podnikateľ) alebo živnostník, je potrebné aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla aj PSČ, IČO, DIČ (IČ DPH), adresu dodania (ak je iná ), číslo telefónu a e-mailovu adresu pre jeho účtovnú identifikáciu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust.§ 7 ods. 1 Zákon č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Údaje o nákupoch kupujúceho sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavenie reklamácií a pod. údaje sú ukladané v bezpečnej databáze.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť prihlásením sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho pod svojim prihlasovacími údajmi.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti ( nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nedodáva, prípadne nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena od dodávateľa či výrobcu. Predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a v prípade,že kupujúci nesúhlasí s novou cenou, vráti mu zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v potvrdenej objednávke pokiaľ ju vopred zaplatil.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru formou e-mailovej správy alebo telefonicky ,a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákonom č.102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

 

 • kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy vyplnením "formulára na odstúpenie od zmluvy".

 • kupujúci následne odošle tovar vo formou zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho.

 • vrátený tovar musí byť v neporušenom a pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužitý, kompletný (príslušenstvo, záručný list, návod a iné náležitosti bezprostredne súvisiace s ním) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený bez predchádzajúceho odsúhlasenia formou dobierky predávajúci neprijíma

Pri dodržaní všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúcemu späť.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená ustanovením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ prípadne telefonicky.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č.22/2004 Z.z. O elektronickom obchode, Zákona č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a Zákon č.102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.5.2014

 

 

 

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

1.       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: sante@zdravotnickepomockysante.sk,  na ktorú chcete dostávať žiadosti od spotrebiteľov...)

2.       Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.       Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.       Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

5.       Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6.       Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.       Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.