Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste nasím zákazníkom, odberateľomnoviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov).

Kto je správca

VIEVE s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 2469/14, Lučenec, Slovenská republika, IČO: 53667573,

IČDPH: SK2121462134, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.zdravotnickepomockysante.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberáme prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktná údaje

Pokiaľ sa na nás, počas spracovávania osobných údajov, budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom sante@zdravotnickepomockysante.sk alebo na telefónnom čísle 0905 904 815.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:

 • budem vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkýmoprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

 • plnením podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov

 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zverujete sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy . Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodnie tovaru, zaslanie prístupov a pod...)

 • Vedenie účtovníctva. Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing – zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje äe-mail a meno) pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie osobných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíte tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu pokiaľ budeme oprávnene podnikať.

  Pokiaľ nie ste našimi zákazníkm, zasielame newslwttery, iba na základe vášho súhlasu a iba v čase pokiaľ budeme oprávnene podnikať. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na záklde vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu pokiaľ budeme oprávnene podnikať. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu pokiaľ budeme oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prezeraní našej webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, tak dlho ako sa na stránke zdržíte a zo stránky, z ktorej prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky ke možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, kotre odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránie ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiťvlastnými silami, vyuťívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáte ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • Kurierska spoločnost Slovak Parcel Service s.r.o.

 • Google.com, Facebook.com

 • Účtovná firma

Je možné, sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba.

Poskytnutie osobných údajov mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosímkontaktujte nás e.mailom na sante@zdravotnickepomockysante.sk alebo na telefónnom čísle 0905904815. 

Máte právo na inforácie, ktoré sí plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme, v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údajeneaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné ídaje, domnievate sa, že spracovávame vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste cheli svoje osobné údajevziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup- iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovočitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujem 30dní.. Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si budete priať, máte na to právo. V tomto prípadevymažeme všetky vaše právo na výmaz (byť zabudnutý zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. Napríklad musíme evidovať vystavené daaňové doklady počas lehoty stanoveej zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky právo na výmaz (byť zabudnutý, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sˇatžnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaĺmáte pocit, že s vamšimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Budeme veľmi radi pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielame, pokiaľ ste náš zákazník, na základe Vášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ našim zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údajevydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce pravidlá na Ochranu osobných údajov.

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok nás prosím kontaktujte.

VIEVE s.r.o.

M.R.Štefánika 2469/14

984 01 Lučenec, Slovenská republika

IČO:53667573

IČDPH: SK2121462134

e-mail: sante@zdravotnickepomockysante.sk

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK92 7500 0000 0040 2898 9808