Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačný poriadok- zásielkový výdaj

( ust.§ 273 Obchodného zákonníka, ust. § 612 a vyššie Občianskeho zákonníka)

 

  1. Všeobecné ustanovenia

Postup a uplatnenie reklamácie podlieha predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č.40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa iba na tovar zakúpený v našej predajni a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe slúžiaci aj ako záručný list, na ktorom sú údaje o danom tovare.

  1. Záručné podmienky

  • Na tovar sa vzťahuje 24 mesačná záruka ( okrem výrobkov s obmedzenou záručnou dobou).Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, kedy bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy si kupujúci tovar prevezme a to aj v prípade, že tak neurobil.

  • Záruka sa vzťahuje na viditeľné a skryté poškodenie tovaru, ktoré sú nezlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Pri tovare kupujúci preukazuje jeho pôvod faktúrou. Kupujúci je povinný doklad o zakúpení tovaru uchovať počas záručnej doby.
  • Kupujúci je povinný reklamovaný tovar prevziať bez odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru nedostatky. Pri zistení rozdielu druhu alebo množstve s údajmi na faktúre je potrebné podať o tom správu predávajúcemu do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
  • Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adresu: Zdravotnícke pomôcky Santé, Parizánska 2, 98401 Lučenec. Kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakterizovať ako sa prejavujú), prípadne doložiť foto a musí uviesť nárok akým si škodu uplatňuje. Reklamácia môže byť vybavená podľa nárokov kupujúceho nasledovne: dodaním chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, výmenou poškodeného tovaru, zľavou primeranou k nákupnej cene, odstúpením od kúpnej zmluvy ( pokiaľ ani jedno z predchádzajúcich riešení nie je možné predávajúcim realizovať).
  • Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na vyššie uvedenú adresu.

Tovar musí byť v pôvodnom obale (pokiaľ ho obsahoval) v kompletnom stave. Ku každému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe.

  • Záruka zaniká v prípade:

          -ak bol tovar poškodený pri preprave. Tieto škody je potrebné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru

         - ak bol tovar mechanicky poškodený, neodborne inštalovaný alebo neodborne obsluhovaný

         - ak bol tovar poškodený živlami ( voda, oheň , blesk...), nadmerne zaťažený alebo používaný v rozpore s   podmienkami uvedenými na tovare prípadne poškodený inými vplyvmi

         - ak bol tovar používaný v nezodpovedajúcich podmienkach

         - ak bol tovar označený pečaťou alebo inou garančnou nálepkou a došlo k ich porušeniu.

  • V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený účtovať náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu.
  • Na tovar je reklamačná doba 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

Láslopová Viera, Zdravotnícke pomôcky Santé